'നേതൃത്വത്തിന് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി';ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ് പാര

A P Abdullakutty response after elected as BJP state Vice President

A P Abdullakutty response after elected as BJP state Vice President

A P Abdullakutty response after elected as BJP state Vice President

A P Abdullakutty response after elected as BJP state Vice President

A P Abdullakutty response after elected as BJP state Vice President
A P Abdullakutty response after elected as BJP state Vice President
  • 2019-10-23 01:30:06 25 days ago
  • views: 4,874
  • By: YouTube
34
Shared

'നേതൃത്വത്തിന് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി';ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ് പാര്‍ട്ടി ഏല്‍പ്പിച്...

What you think about this story?
A P Abdullakutty response after elected as BJP state Vice President