Ginza, Tokyo by Takashi Yasui

Ginza, Tokyo by Takashi Yasui ©Takashi Yasui Portfolio | Instagram | Facebook | RECO Takashi Yasui: Photos